• Wed. Aug 10th, 2022

Hypotyreos kan förutsäga demens under de gyllene åren

ByKarl

Jul 27, 2022

– Sambandet sågs inte före 65 års ålder och inte heller med hypertyreos.

Äldre personer med en historia av hypotyreos kan löpa en mycket högre risk att utveckla demens, visar en taiwanesisk studie.

Bland patienter i åldrarna 65 år och äldre var hypotyreos kopplat till en 81 % ökad risk att få en demensdiagnos (justerad OR 1,81, 95 % CI 1,14-2,87, P=0,011), rapporterade Chien-Hsiang Weng, MD, MPH, från Brown University i Providence, Rhode Island, och kollegor.

Detta samband sågs dock inte hos patienter i åldrarna 50-64 år (justerad OR 2,43, 95 % CI 0,83-7,12, P=0,106), konstaterade gruppen i Neurology.

Även efter justering för historia av stroke och transitorisk ischemisk attack förblev hypotyreos förknippad med en ökad risk för demens hos dem som var 65 år och äldre.

Vissa kliniska faktorer verkade spela en roll i detta samband. Till exempel såg patienter 65 år och äldre med en historia av hypotyreos som fick medicinering för tillståndet den högsta risken för att utveckla demens (justerad OR 3,17, 95 % KI 1,04-9,69, P=0,043).

“Dessa är troligen de patienter som har öppen hypotyreos eller symtomatisk subklinisk hypotyreos”, påpekade forskarna.

När det gäller hypertyreos sågs ingen ökad risk för demens i någon ålder eller bland dem som fick olika typer av behandling av hypertyreos, inklusive medicinering, kirurgi eller en kombination av de två.

Dessutom tycktes inte heller patienter 65 år och äldre som utvecklade hypotyreos efter behandling av hypertyreos ha någon överdriven risk för demens.

“I vissa fall har sköldkörtelstörningar förknippats med demenssymptom som kan vara reversibla med behandling”, förklarade Weng i ett uttalande.

“Även om det behövs fler studier för att bekräfta dessa resultat bör människor vara medvetna om sköldkörtelproblem som en möjlig riskfaktor för demens och om behandlingar som kan förhindra eller bromsa irreversibel kognitiv försämring”, tillade han.

För denna fall-kontrollstudie inkluderade Weng och teamet 7 843 personer med nydiagnostiserad demens i Taiwans nationella forskningsdatabas för sjukförsäkringar från 2006 till 2013. Kontrollgruppen bestod av 7 843 personer utan demenssjukdom.

Medelåldern för patienterna i båda grupperna var 75 år och 52 % av deltagarna var kvinnor. Betydligt fler patienter med demens hade högt blodtryck, kranskärlssjukdom, depression, tinnitus och alkoholberoende.

Sköldkörtelstörningar identifierades med hjälp av ICD-9-koder. 0,9 % av patienterna med demens hade hypotyreos och 1 % hade hypertyreos jämfört med 0,4 % och 0,7 % i kontrollgruppen.

Patienter med en demensdiagnos med endast ett besök på sjukhus exkluderades, liksom de som diagnostiserats med syfilis, hiv, Huntingtons sjukdom, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, cerebral degeneration eller Parkinsons sjukdom före demensdiagnosen.

Resultaten hämtades från logistiska regressionsmodeller och justerades för kön, ålder, historia av högt blodtryck, diabetes, kranskärlssjukdom, depression, hyperlipidemi, alkoholberoendesyndrom, tinnitus, hörselnedsättning och behandling med radioaktivt jod.

En begränsning i studien är att den inte kunde fånga upp allvarlighetsgraden av sköldkörtelsjukdomen eller den exakta tidpunkten för sjukdomsutvecklingen från informationen i skaderegleringsdatabasen.

För att läsa mer om hypotyreos kan du besöka Funmed’s hemsida här: https://www.funmed.se/symtom/hypotyreos/